DAP: Digitaal Album Promotorum

Wat is DAP?
DAP (Digitaal Album Promotorum) is een database die de gegevens zal gaan bevatten van alle gepromoveerden aan de Universiteit Utrecht vanaf de oprichting in 1636 tot heden. Er worden gegevens getoond van persoonlijke aard en er wordt informatie verstrekt die betrekking heeft op de promotie. In totaal gaat het om ongeveer 20.000 personen.
DAP is mede mogelijk gemaakt door het K.F. Heinfonds en wordt in opdracht van de Commissie Geschiedschrijving UU samengesteld en onderhouden door Igitur, de elektronische publicatiedienst van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Wat kunt u in DAP vinden?
In DAP kunt u gedetailleerde gegevens over Utrechtse gepromoveerden vinden. Het gaat daarbij niet alleen om namen en jaartallen maar ook om gegevens die samenhangen met de promotie, zoals de promotiedatum, de naam van de promotor, de promotievorm, de titel van het proefschrift en welk doctoraat er is toegekend. Bij een aanzienlijk deel van de gepromoveerden wordt tevens aanvullende informatie verstrekt over hun verdere levensloop.

Wat is er nu al ingevoerd?
In februari 2005 is gestart met het invoeren van gegevens in de database. Daarbij is er voor gekozen om te beginnen bij 1815, het jaar waarin de Universiteit Utrecht een Rijksuniversiteit werd. Als basis voor DAP dienen, naast de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht:

  • F. Ketner, Album Promotorum, qui inde ab anno MDCXXXVI usque ad annum MDCCCXV in Academia Rheno-Trajectina gradum doctoratus adepti sunt (Utrecht, 1936)
  • J.G. van Cittert-Eymers, Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925 (Leiden, 1963)

Voor de periode na 1936 wordt gebruik gemaakt van de registers van de pedel en van de faculteiten. De gegevens uit de bibliotheekcatalogus worden constant getoetst aan bovenstaande bronnen en aan de originele dissertaties. DAP is momenteel nog volop in ontwikkeling.

Voor wie is DAP bedoeld?
DAP is een vrij toegankelijke database die bedoeld is voor iedereen die, al dan niet professioneel, belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Universiteit Utrecht.
De gegevens van de gepromoveerden uit DAP kunnen, doordat het om ongeveer 20.000 personen gaat, veel nieuwe inzichten verschaffen over bijvoorbeeld studentenpopulaties en promotievarianten in verschillende perioden. Het kan daarnaast ook een nuttig hulpmiddel zijn bij genealogisch en sociaal-historisch onderzoek.

Inlichtingen
Verantwoordelijk voor DAP:
Prof.dr. L.J. Dorsman namens de Commissie Geschiedschrijving Universiteit Utrecht.
E-mail: L.J.Dorsman@uu.nl