Zoekinstructie

De database is momenteel in de opbouwfase. Het is daarom nog niet mogelijk om de gegevens van alle gepromoveerden tussen 1636 en heden te bekijken.
De gegevens in de database worden vanaf 1815 jaar voor jaar aangevuld. Via de link 'Nieuws' op de hoofdpagina ziet u welke jaren er ingevoerd zijn. Alleen de gegevens binnen deze periode worden getoond, om te voorkomen dat er onjuiste of ongecontroleerde informatie wordt verstrekt. U kunt vrij zoeken, bladeren op achternaam of bladeren op jaar van promotie.


Zoeken

Achternaam

U kunt zoeken op de exacte achternaam of op de beginletter(s) daarvan. Weet u slechts een gedeelte van de achternaam, dan kiest u voor de optie 'bevat'. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de promotiegegevens van C.H.D. Buys Ballot, de grondlegger van het KNMI, dan volstaat het om alleen het woord Ballot in te voeren.
Er is gekozen om tussenvoegsels (van, de) in het voornamenveld te plaatsen om de gevonden resultaten overzichtelijk weer te geven. Zoekt u bijvoorbeeld naar Philip Willem van Heusde, dan dient u in het achternamenveld Heusde in te voeren en geen Van Heusde.
Soms worden achternamen op verschillende manieren gespeld. Daar is bij de invoer van de gegevens rekening mee gehouden. Zo vindt u Berchuys ook als u Berchuijs invoert. In achternamen worden soms bijzondere leestekens gebruikt. Ook daar is rekening mee gehouden: Schröder vindt u ook met Schroder.

Titel proefschrift
U kunt zoeken op de beginletter(s) van de titel van het proefschrift, op de exacte titel of op woorden die in de titel staan.
Rond 1850 verschenen de eerste proefschriften in het Nederlands. Voor die tijd waren alle proefschriften in het Latijn.

Jaar promotie
U kunt het exacte jaar invoeren waarvan u de promoties wilt bekijken. Ook kunt u de gegevens van opeenvolgende jaren oproepen, bijvoorbeeld 1836-1840.

Overige info
Bij veel gepromoveerden wordt informatie gegeven over hun verdere levensloop. Bij deze zoekmogelijkheid kunt u bijvoorbeeld een beroep invullen als zoekterm zoals advocaat, waarna alle gepromoveerden getoond worden waarvan bekend is, dat zij advocaat zijn geweest.


Bladeren op naam

U kiest de beginletter van de achternaam, waarna er een onderverdeling verschijnt met de eerste twee letters van de achternaam. Hieruit maakt u weer een keuze. Zo ziet u alle records van de gepromoveerden waarvan de eerste twee beginletters identiek zijn. Dit om te voorkomen dat er een te groot zoekresultaat verschijnt.


Bladeren op jaartal

Via het drop-down menu komt u bij het jaar uit waarvan u de gegevens wilt zien.


Verklaring van het zoekresultaat

Het kwam soms voor dat men meerdere keren promoveerde. Met name in de medische faculteit promoveerde men soms op verschillende specialismen, zoals bijvoorbeeld chirurgie en obstetrie. Ook komen meervoudige promoties voor in de letteren én in de rechtsgeleerdheid. Het kan gebeuren dat u in de resultatenlijst meerdere personen aantreft met dezelfde voor- en achternaam. Met een verbindingsteken wordt dan aangegeven of er hier sprake is van meerdere promoties van één persoon of dat het verschillende personen met dezelfde naam betreft.

Naam
De voor- en achternaam. Toen het Latijn nog de academietaal was, gebruikte men tevens een verlatiniseerde naam. Ook werden sommige namen op verschillende manieren gespeld. U treft bij een persoon vaak meerdere naamsvarianten aan, bijvoorbeeld Hermann Friedrich Kohlbrügge, Heřmann Bedřich Kohlbrügge, Hermann Frigyes Kohlbrügge en Hermann Friedrich Kohlbrugge

Geboorteplaats
De plaats waar de gepromoveerde geboren is. Bij gepromoveerden die niet in Nederland geboren zijn, staat tevens het land achter de plaats, bijvoorbeeld Hornbach, Duitsland.

Geboorte-/sterfjaar
Het jaar van geboorte en overlijden. Niet van alle gepromoveerden zijn de geboorte- en sterfjaren te achterhalen. Soms is alleen het geboortejaar of het overlijdensjaar bekend.

Geslacht
Man (M) of vrouw (V).

Titel proefschrift
Veel titels van proefschriften beginnen met formuleringen als 'Dissertatio inauguralis' of 'Specimen inaugurale' waarna het vakgebied en het promotieonderwerp volgen. Dit zorgt voor lange titels. Daarom wordt er naast de volledige titel ook een alternatieve titel getoond. De volledige titel is bijvoorbeeld 'Specimen medico-chirurgicum inaugurale, de tumore cystico', de alternatieve titel is 'De tumore cystico'.

Datum promotie
De datum waarop de promotie heeft plaatsgevonden.

Promotor
De naam van de hoogleraar die de gepromoveerde begeleid heeft.

Faculteit
De faculteit waarbij de gepromoveerde zijn graad heeft behaald, bijvoorbeeld rechtsgeleerdheid.

Judicium
Het oordeel over de kwaliteit van de promotie, bijvoorbeeld cum laude.

Soort promotie
De wijze waarop men gepromoveerd is, bijvoorbeeld op een proefschrift of op stellingen. Daarbij is een onderscheid te maken tussen publieke en private promoties: bij publieke promoties waren niet-academische toeschouwers aanwezig, bij private promoties verdedigde de gepromoveerde zich alleen voor enkele hoogleraren. Voor buitengewone verdiensten werd soms een eredoctoraat verleend, het 'honoris causa'. Het doctoraat honoris causa werd soms ook toegekend aan niet-gepromoveerde kandidaten voor een hoogleraarschap.

Soort doctoraat
De aanduiding op welk onderdeel binnen het vakgebied van een faculteit men was gepromoveerd, bijvoorbeeld chirurgie of verloskunde binnen de faculteit geneeskunde.

Full text online
Sommige proefschriften zijn gedigitaliseerd. Wanneer u op de link klikt, krijgt u het gedigitaliseerde proefschrift te zien. Het betreft hier proefschriften van gepromoveerden die in Utrecht hoogleraar zijn geworden of die een belangrijke rol in de maatschappij hebben gespeeld.

Opmerkingen
Hier wordt, voor zover bekend, informatie verstrekt over de verdere levensloop of de carrière van de gepromoveerde. Wanneer een gepromoveerde banden heeft met andere gepromoveerden, bijvoorbeeld omdat ze familie van elkaar zijn, bestaat er de mogelijkheid om door te klikken naar deze persoon of personen.
Soms treft u in dit veld afkortingen van bronnen aan, waarin informatie voorkomt die relevant kan zijn voor de promotie. Het gaat daarbij om gegevens die afwijken van het normale patroon van promoveren of wanneer de gegevens in het handgeschreven Album Promotorum niet overeenkomen met de gegevens op de titelpagina van het proefschrift. De verklaring van deze afkortingen:

Hs.: het handgeschreven Album Promotorum. Hierin werden de basale gegevens van een promotie opgeschreven.
Alb. Stud: het Album Studiosorum. De gegevens van studenten die zich bij de universiteit inschreven, werden tot 1886 hierin opgetekend.
Utr. Stud. Alm.: Utrechtsche Studenten Almanak
Jb.: Jaarboek van de universiteit
Ex.boek.: het examenboek van een faculteit.